Bruto oppervlakte: 5.300
Locatie: Amsterdam
Periode: 2010-2015
Opdrachtgever: ROCVA
I.s.m.: Ex interior design

Tobiasschool Amsterdam

De Vrije School had behoefte aan uitbreiding van lescapaciteit (lokalen) en, vanuit de onderwijsvisie, een centraal "hart" dat de gehele school verbindt. Vernieuwbouw was noodzakelijk gezien de slechte staat van het gebouw, vanwege de afwijkende maatvoering van de onderwijsruimten, hedendaagse normen voor klimaat en comfort in klaslokalen en exploitatiekosten voor wat betreft onderhoud en energieverbruik. Dit gold tevens voor het gymnastieklokaal.
Om de gewenste klaslokalen binnen de maat en structuur van het bestaande gebouw te situeren was het noodzakelijk de ontsluiting en het aanvullende onderwijsondersteunende programma buiten het gebouw te plaatsen. Aan de zuidzijde van het bestaande hoofdvolume is een inpandige galerij als zelfdragend element toegevoegd. Op het binnenterrein wordt een nieuw volume geplaatst dat in vorm teruggrijpt op de oude bebouwing, met hierin de gymzaal en onderwijsondersteunende functies. Tussen dit nieuwe volume en het hoofdvolume is een transparant en ondergeschikt tussenlid geplaatst. Hierin bevindt zich de aula, als centraal hart en als logistieke verbinding in zowel horizontale- als verticale richting.

De gevel van de inpandige galerij is opgebouwd uit glazen panelen die in maat en opbouw het gevelritme van de bestaande zuidgevel volgen. De galerij is losgehouden van de bestaande gevel. Daar waar een toegang tot het bestaande gebouw noodzakelijk is wordt middels ‘loopbruggen’ aangehaakt op de bestaande gevel.
Het nieuwe volume op het middenterrein verwijst met zijn dakvorm naar het oude gebouw en is verder functioneel een gesloten gebouw. In de materialisering is gezocht naar elementen welke rondom de gevels gebruikt kunnen worden zodat een solide volume ontstaat. De gekozen houtsoort zorgt voor een natuurlijke uitstraling welke mooi verouderd. Het dak wordt voorzien van een mossedum bedekking om het huidige, versteende, binnengebied te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten.
De noordzijde van het bestaande hoofdvolume blijft in zijn huidige vorm en beeld behouden. Daar waar nodig zullen in deze gevel (en aan de zuidzijde) geveldelen worden gerepareerd en glasdelen vervangen. Hiervoor geldt een restauratieve aanpak.